Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Sprawozdanie za rok 2014

07/11/2015

Dnia 03.06.2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze zamykające i otwierające kolejną 2 letnią kadencję zarządu.

Bogusław Nowakowski jako dotychczasowy prezes zreferował działania Zarządu w roku sprawozdawczym 2104, w tym:

- renowację figury Św. Anny przy ul. Kozielskiej,

- przygotowanie zestawu informacji o dawnym obozie jenieckim w Kozłowie i uporządkowanie terenu oraz pomnika na terenie mogiły przy tym obozie,

- porządkowanie kapliczki przy ul. Zamkowej w Gliwicach Łabędach,

- propagowanie tych realizacji na stronie internetowej, gliwickich tygodnikach i regionalnej telewizji,

- gruntowne przeredagowanie statutu Stowarzyszenia, przygotowujące do kolejnych starań o uzyskanie statusu OPP,  mimo że w okresie sprawozdawczym, nie przyniosły one spodziewanych efektów w postaci rejestracji.

Ewa Bobrowska-Grzesik w imieniu Komisji Rewizyjnej wyraziła szczególne uznanie Panu Markowi Słaboszowi, a także Zarządowi za zaangażowanie i wysiłek włożony w prace renowacyjne oraz propagujące działanie Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wnioskowała o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz udzielenie mu absolutorium.

Został wybrany Zarząd w osobach: Bogusław Nowakowski – prezes; Jacek Rogoliński – wiceprezes; Zbigniew Sokalski – sekretarz.

W  głosowaniu jednomyślnie została wybrana Komisja Rewizyjna w osobach: Ewa Bobrowska-Grzesik, Jolanta Wnuk, Tadeusz Swaryczewski. Ewa Bobrowska-Grzesik została wybrana przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Wyrażono życzenie, by kolejne spotkanie odbyło się już po rejestracji Stowarzyszenia jako OPP. /Wyciąg z protokołu Walnego Zebrania/