Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Ewidencja zabytków - nowe przepisy

16/06/2010

5 czerwca b.r. weszły nowe przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązki prowadzenia własnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych. Powinny być w nich ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także inne obiekty nieruchome wyznaczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Podstawa prawna: ustawa z 18.03.2010 o zm. ustawy o ochronie zabytków… Dz.U. z 2010r. nr 75, poz.474 (za “Dziennikiem Gazetą Prawną”) BN