Stowarzyszenie Nepomuk

organizacja pożytku publicznego KRS nr 0000324345

Statut

Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2396 z /home/nepomuk/public_html/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor w require_once() (linia 3161 z /home/nepomuk/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor w require_once() (linia 127 z /home/nepomuk/public_html/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
12/10/2015

 ze  zmianami  z dnia 27.11.2014

 GLIWICKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MAŁYCH OBIEKTÓW

SAKRALNYCH, ARTYSTYCZNYCH I ZABYTKOWYCH

„NEPOMUK”

z siedzibą w Gliwicach 

 

 Rozdział I. Postanowienia ogólne.
 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie "Gliwickie Stowarzyszenie Miłośników Małych Obiektów Sakralnych, Artystycznych i Zabytkowych NEPOMUK", zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu:

I. wszechstronną opiekę nad małymi obiektami sakralnymi, artystycznymi i zabytkowymi (kapliczki, pomniki, krzyże przydrożne, etc.), zwanych dalej „MOSAZ”;

II. propagowanie historii miasta i regionu w mediach i podczas imprez turystycznych w kraju i zagranicą;

III. kształtowanie aktywnych postaw - zainteresowania, opieki i dumy z MOSAZ wśród: dzieci
i młodzieży, władz samorządowych oraz hierarchii kościelnej;

IV. aktywizację emerytów, wolontariuszy i osób pozostających bez pracy;

V. współpracę z organizacjami o podobnych celach w kraju i zagranicą.

 

§ 2

 

I.Przedmiotem działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia, jest realizacja zadań objętych sferą zadań publicznych, o charakterze nieodpłatnym, opisanych art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

b. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

c. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

d. edukacja, oświata i wychowanie

e. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 f. turystyka i krajoznawstwo

 g. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między    społeczeństwami

h. promocja i organizacja wolontariatu

i. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

II. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania następującymi sposobami:

konserwacja i ochrona miejsc i budynków zabytkowych i historycznych
renowacja prac artystycznych, takich jak obrazy itp.
edukacja związana z rozwijaniem własnych zainteresowań kulturą, sztuką i dziedzictwem narodowym
organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające zwiedzanie muzeów i miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych
działalność wspierająca inicjatywy społeczne poprzez edukację, wspieranie inicjatywy mieszkańców i wspieranie działalności stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych.

               

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
 

 

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu
i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

 

§ 6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 

 

§ 8

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 

§ 9

Realizując  powyższe cele Stowarzyszenie  opiera się przede wszystkim na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników, w tym także swoich członków, do realizacji swoich zadań statutowych.
 

 

Rozdział II. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 10

I.. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni i wspierający.

II. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna: obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, którzy przedstawią rekomendacje co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złożą deklarację członkowską.

III. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne ( jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz „ułomne” osoby prawne), które chcąc przekazywać na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub rzeczową złożą oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia.

IV. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego jak i wspierającego podejmuje Zarząd.

 

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 12

I. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności:

swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbać
o jego dobre imię;
popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa;
zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska ludzi związanych z ideą troski
o niewielkie obiekty sakralne, artystyczne i zabytkowe;
regularnie opłacać składki;

II. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze;
wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
korzystać z lokali Stowarzyszenia;
korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności - za zgodą Zarządu Stowarzyszenia;
korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 13

 

I. Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionym
     w paragrafie 12 pkt. II, ppkt: b - f.

II. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

III. Członkowie wspierający nie są zobowiązani płacić składek.

 

 

 

§ 14

Skreślenie z listy członków zwyczajnych i członków wspierających Stowarzyszenia następuje poprzez:
I. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
II. Wykluczenie przez Zarząd:

za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez  okres co najmniej 1 roku,
na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ppkt a.,
utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego.

III. Śmierć członka.
 

 

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od powiadomienia o wykluczeniu, składane na ręce Komisji Rewizyjnej. Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, akceptującej lub anulującej uchwałę Zarządu członek jest zawieszony w swoich prawach. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

  Rozdział III. Władze Stowarzyszenia
 

§ 16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

I.  Walne Zgromadzenie Członków.

II.  Zarząd.

III. Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 

 

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

 

 

§ 19

I. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

II. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej
na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej, powiadamiając w skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

III. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - zwołanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy po terminie pierwszego - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

IV. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz
z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

V. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

uchwalanie programu i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

VI. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia
w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.

VII. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§ 20

I. Zarząd składa się z 3 - 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
II. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i ewentualnie do 2 członków.
III. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

III. Do kompetencji Zarządu należy:

przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wszelkich skarg i wniosków członków Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
ustalanie składek członkowskich.

IV.  Do Zarządu należą wszystkie kompetencje nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

 

 

§ 21

I. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

II. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i jednego członka.
III. Komisja Rewizyjna musi być niezależna od Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej:

a.nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,

       w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b.nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c.mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie
wsektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

IV. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, w tym działalności finansowej,
występowanie z wnioskami do Zarządu
składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 16 pkt. II lub III w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonuje Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę jego składu wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

Rozdział IV. Rada Programowa

 

§ 23

 

I. W Stowarzyszeniu działa Rada Programowa, która jest organem doradczym Zarządu i opiniuje jego działania od strony merytorycznej i programowej.

II. Do Rady Programowej powołuje Zarząd.

 

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

 

§ 24

I. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

II. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

III. Do reprezentowania Stowarzyszenia i do zaciągania zobowiązań majątkowych są upoważnieni co najmniej dwaj Członkowie Zarządu spośród Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

 

§ 25

Stowarzyszenie nie może:

I. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

II. przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje

III. wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

IV. zakupywać  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 26

I. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

II. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa
 o Stowarzyszeniach.